مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

آشنایی با زعفران وحشی ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره

ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

چکیده
   زعفران یکی از مهم­ترین گیاهان اقتصادی دنیا است که کاربرد دارویی فراوانی نیز دارد. سرده زعفران (Crocus L.) با حدود 90 گونه از تیره زنبقیان (Iridaceae) در نیمکره شمالی، به­ویژه غرب آسیا و ایران پراکندگی دارد. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره قسمت­های مختلف از زعفران مزروعی (C. sativus var. haussknechtii) از قبیل پوشش­بُنه، بُنه، گل­پوش و کلاله­ی واریته­ای بر روی برخی میکروارگانیسم­های بیماری‌زا (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) می­باشد. نمونه­های گیاهی مورد نظر از چهار رویش­گاه مختلف استان کرمانشاه جمع‌آوری و در هرباریوم دانشگاه رازی کرمانشاه شناسایی گردید. پس از آماده‌سازی مواد خام گیاهی، عصاره‌‌ الکلی 4 قسمت مختلف این گیاهان (گل­پوش، کلاله، غده و پوشش­غده) به روش خیساندن (ماسراسیون) استخراج شد. آزمایشات میکروبی با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) در دو غلظت (128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) به شیوه‌ی میکرو براث دایلوشن تعیین گردید. نتایج حاصل به کمک آزمون­های آماری نشان داد که ارتباط معناداری (001/0<p) بین افزایش غلظت عصاره­های الکلی گل­پوش این گیاه و قطر هاله عدم رشد وجود دارد. بدین ترتیب که عصاره متانولی گل­پوش نسبت به باکتری­های انترکوک ( 128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و در سالمونلاواستاف ائورئوس (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر، اثر بازدارندگی دارد. بر اساس یافته­های این تحقیق عصاره الکلی قسمت­های مختلف واریته­ای زعفران مزروعی غیر از گل‌پوش (که خاصیت نسبتاً خوبی از خود نشان­داد)، خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان ندادند. به این ترتیب گل‌پوش این نوع زعفران وحشی می­تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی­های آزمایشگاهی باشد و جداسازی ترکیبات فعال موجود در آن برای دستیابی به داروهای ضد میکروبی، پیشنهاد می­شود.
کلیدواژه ها
عصاره؛ زعفران؛ فعالیت ضد باکتری؛ گل‌پوش؛ کلاله؛ کرمانشاه
موضوعات
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
عنوان مقاله [English]
The Antimicrobial properties of extracts in ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)
نویسندگان [English]
Seid Meghdad Hashemi1؛ Seid Mohamad Maassoumi2؛ Hamid Reza Gasempour3
1MS.c. Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
2Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
3Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
چکیده [English]
Saffron is one of the most important economic plants in the world that also has many pharmaceutical applications. Genus Crocus L. (Saffron) with about 90 species of the Iridaceae family in the northern hemisphere, especially in West Asia and Iran are scattered. The present study was to investigate the antimicrobial activity of extracts of various parts such as cover of corm, corm, perianth and stigma of the variety of saffron (C. sativus var. Haussknechtii) on some pathogenic microorganisms (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli , Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) extrusion. Plant specimens were collected from four different habitats of Kermanshah province and then were identified in the herbarium of Razi University. After preparing raw plant extract four different parts of the plants (cover of corm, corm, perianth, stigma) by soaking (maceration) were extracted. Microbial tests using minimum inhibitory concentration (MIC) of the broth micro-dilution method were determined. The results of analysis by statistical tests showed a significant correlation (001/0 <p) the increase in the concentration of alcoholic extracts there perianth saffron and inhibition zone diameter. Thus, Perianth methanol extract in Enterococcus (0/128) g ml, Salmonella and Staphylococcus (0/512) g ml has inhibitory effects against bacteria. Based on the findings of non-alcoholic extracts of different parts of a flower in this plant did not show antimicrobial properties. Thus perianth these wild saffron may be a good candidate for laboratory tests and isolation of active ingredients to achieve antimicrobial drugs, it is recommended.
کلیدواژه ها [English]
antibacterial activity, extract, Kermanshah, Perianth, Saffron, Stigma
مراجع

Azami, L., Babapour, A., and Garechahi, M., 2012. Antimicrobial Effect of aqueous extract of saffron petals on some of food-borne bacterial pathogen. Journal of Food Hygiene 2 (5): 63–74.

Escribano, J., Rios, I., and Fernandez, J.A., 1999. Isolation and cytotoxic properties of a novel glycoconjugate from corms of saffron plant (Crocus sativus L.).Biochimica et Biophysica Acta 1426: 217–222.

Fekrat, H. 2003. The application of crocin and saffron. Ethanol- extractable components in formulation of. Health care and beauty care products. Acta Horticulturae (ISHS) 650: 365–368.

Fernandez, J.A. 2006. Anticancer properties of saffron, Crocus sativus Linn. Advances in Phytomedicine  313–330.

Hammer, K.A., Carson C.F., and Riley T.V. 1999. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. Journal of Applied Microbiology 86 (6): 985–990.

Hashemi, S., Ghasempour H., and Masoumi S.M. 2012. Pollen morphology and evaluation of antimicrobial properties of wild saffron of Crocus, MSc. Dissertation, Razi University, Kermanshah, Iran. 98 p. (In Persian with English Summery).

Heatley, N.G. 1944. A Method for the assay of Penicillin. Biochemistry Journal 38: 61-65.

Kyanbakht S.A. 2008. A systematic review on pharmacology of saffron and its active constituents. Journal of Medicinal Plants 7 (28): 1–27.

Masoumi, S.M. 2001. Introduction of Edible Wild Plants of Kermanshah Province and Suggested Methods of Cooking and Eating.  Kowsar Publications, Kermanshah, Iran. 175 p.

Marla, S.R., Sreedevi, K., and Thomas, A. 2012. Antibacterial Property of Crocus sativus L. Research and Reviews : Journal of Herbal Science. New Delhi, India. 1 (1).

Mathew, B. 1999. Botany, Taxonomy and Cytology of Crocus sativus L. and its Allies; Amsterdam: Harwood Academic Publishers. pp. 19–30.

Mudasir, A.Mir., Rajesh, T.S., Rameashkannan, M.V., Riyaz, A.Pala., and Muthu Balaji, R. 2011. A Comparative study of phytochemical analysis and antimicrobial properties of stigmas and stamens of saffron (Crocus sativus L.) found in Kashmir. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology 11 (6): 35–38.

Nassaro, F., Fratianni, F., De Martino, L., Coppola R., and De Feo, V. 2013. Effect of essentials pathogenic bacteria, pharmaceuticals 6 (2): 1451-1474.

Gandomi Nasrabadi, L., Azami Sarokelaei, A., Misaghi, A., Abbaszadeh, S., Shariatifar, N., and Tayyar Hashtjin, N. 2012. Study of antibacterial activity of aqueous and alcoholic extract of saffron petals of some bacteria in the food pathogens. Journal of Medicinal Plants 2 (42): 189-196.

Razavi, B.M., Imenshahidi, M., Abnous, K., and Hosseinzadeh, H. 2014. Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A Review Article Saffron Agronomy and Tecnology  1 (1): 313.

Saxena, R.B. 2010. Botany, taxonomy and cytology of Crocus sativus series. An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda 31 (3): 374–381.

Vahidi, H., Kamalinejad, M., Sedaghati, N. 2002. Antimicrobial properties of Crocus sativus L. Iranian Journal of Pharmacology Research 1: 33–35.

منبع: http://saffron.torbath.ac.ir/article_50900_5066.html

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *