مرکز مشاوره تخصصی 

Get Adobe Flash player

کتاب گیاهشناسی کاربردی (ریخت شناسی گیاهی)

کتاب گیاه شناسی

کتاب گیاه شناسی کاربردی

پیشگفتار

    از آنجائی که شناسائی گیاهان پایه ای اساسی برای مطالعات و تحقیقات بعدی علوم مختلف می باشد، لذا تفکیک و تشخیص آنها به کمک ویژگی های ریخت شناسی مختلف اهمیت بسزایی دارد. علم ریخت شناسی گیاهی زیر بنای اصلی گیاه شناسی و از نظر کاربردی در درجه اول اهمیت بوده و سایر علوم مربوطه از قبیل تشریح گیاهی، یاخته شناسی گیاهی و …. در درجات بعدی قرار می گیرند.

   در منابع گیاه شناسی موجود به زبان فارسی کمتر بصورت تفصیلی به شرح ریخت شناسی گیاهان پرداخته شده و در منابع مختلف آن را گاهی با علم تشریح بعنوان تشریح و رده بندی و گاهی بعنوان ریخت شناسی و رده بندی به رشته ی تحرير در آمده است. یکی از مزایای این کتاب، اختصاص دادن عنوان ریخت شناسی بعنوان یک مجلد جدا می باشد، تا بدین ترتیب محققین، دانشجویان و علاقه مندان به این علم بطور جامع با اصطلاحات مربوطه آشنا شوند.

کتاب گیاه شناسی

برای خرید کتاب به ادامه مطلب بروید

ادامه‌ی خواندن

آشنایی با زعفران وحشی ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره

ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

چکیده
   زعفران یکی از مهم­ترین گیاهان اقتصادی دنیا است که کاربرد دارویی فراوانی نیز دارد. سرده زعفران (Crocus L.) با حدود 90 گونه از تیره زنبقیان (Iridaceae) در نیمکره شمالی، به­ویژه غرب آسیا و ایران پراکندگی دارد. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره قسمت­های مختلف از زعفران مزروعی (C. sativus var. haussknechtii) از قبیل پوشش­بُنه، بُنه، گل­پوش و کلاله­ی واریته­ای بر روی برخی میکروارگانیسم­های بیماری‌زا (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) می­باشد. نمونه­های گیاهی مورد نظر از چهار رویش­گاه مختلف استان کرمانشاه جمع‌آوری و در هرباریوم دانشگاه رازی کرمانشاه شناسایی گردید. پس از آماده‌سازی مواد خام گیاهی، عصاره‌‌ الکلی 4 قسمت مختلف این گیاهان (گل­پوش، کلاله، غده و پوشش­غده) به روش خیساندن (ماسراسیون) استخراج شد. آزمایشات میکروبی با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) در دو غلظت (128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) به شیوه‌ی میکرو براث دایلوشن تعیین گردید. نتایج حاصل به کمک آزمون­های آماری نشان داد که ارتباط معناداری (001/0<p) بین افزایش غلظت عصاره­های الکلی گل­پوش این گیاه و قطر هاله عدم رشد وجود دارد. بدین ترتیب که عصاره متانولی گل­پوش نسبت به باکتری­های انترکوک ( 128/0) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml-1) و در سالمونلاواستاف ائورئوس (512/0) میکروگرم در میلی‌لیتر، اثر بازدارندگی دارد. بر اساس یافته­های این تحقیق عصاره الکلی قسمت­های مختلف واریته­ای زعفران مزروعی غیر از گل‌پوش (که خاصیت نسبتاً خوبی از خود نشان­داد)، خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان ندادند. به این ترتیب گل‌پوش این نوع زعفران وحشی می­تواند کاندیدای مناسبی برای بررسی­های آزمایشگاهی باشد و جداسازی ترکیبات فعال موجود در آن برای دستیابی به داروهای ضد میکروبی، پیشنهاد می­شود.
کلیدواژه ها
عصاره؛ زعفران؛ فعالیت ضد باکتری؛ گل‌پوش؛ کلاله؛ کرمانشاه
موضوعات
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
عنوان مقاله [English]
The Antimicrobial properties of extracts in ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)
نویسندگان [English]
Seid Meghdad Hashemi1؛ Seid Mohamad Maassoumi2؛ Hamid Reza Gasempour3
1MS.c. Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
2Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
3Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
چکیده [English]
Saffron is one of the most important economic plants in the world that also has many pharmaceutical applications. Genus Crocus L. (Saffron) with about 90 species of the Iridaceae family in the northern hemisphere, especially in West Asia and Iran are scattered. The present study was to investigate the antimicrobial activity of extracts of various parts such as cover of corm, corm, perianth and stigma of the variety of saffron (C. sativus var. Haussknechtii) on some pathogenic microorganisms (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli , Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus) extrusion. Plant specimens were collected from four different habitats of Kermanshah province and then were identified in the herbarium of Razi University. After preparing raw plant extract four different parts of the plants (cover of corm, corm, perianth, stigma) by soaking (maceration) were extracted. Microbial tests using minimum inhibitory concentration (MIC) of the broth micro-dilution method were determined. The results of analysis by statistical tests showed a significant correlation (001/0 <p) the increase in the concentration of alcoholic extracts there perianth saffron and inhibition zone diameter. Thus, Perianth methanol extract in Enterococcus (0/128) g ml, Salmonella and Staphylococcus (0/512) g ml has inhibitory effects against bacteria. Based on the findings of non-alcoholic extracts of different parts of a flower in this plant did not show antimicrobial properties. Thus perianth these wild saffron may be a good candidate for laboratory tests and isolation of active ingredients to achieve antimicrobial drugs, it is recommended.
کلیدواژه ها [English]
antibacterial activity, extract, Kermanshah, Perianth, Saffron, Stigma
مراجع

Azami, L., Babapour, A., and Garechahi, M., 2012. Antimicrobial Effect of aqueous extract of saffron petals on some of food-borne bacterial pathogen. Journal of Food Hygiene 2 (5): 63–74.

Escribano, J., Rios, I., and Fernandez, J.A., 1999. Isolation and cytotoxic properties of a novel glycoconjugate from corms of saffron plant (Crocus sativus L.).Biochimica et Biophysica Acta 1426: 217–222.

Fekrat, H. 2003. The application of crocin and saffron. Ethanol- extractable components in formulation of. Health care and beauty care products. Acta Horticulturae (ISHS) 650: 365–368.

Fernandez, J.A. 2006. Anticancer properties of saffron, Crocus sativus Linn. Advances in Phytomedicine  313–330.

Hammer, K.A., Carson C.F., and Riley T.V. 1999. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. Journal of Applied Microbiology 86 (6): 985–990.

Hashemi, S., Ghasempour H., and Masoumi S.M. 2012. Pollen morphology and evaluation of antimicrobial properties of wild saffron of Crocus, MSc. Dissertation, Razi University, Kermanshah, Iran. 98 p. (In Persian with English Summery).

Heatley, N.G. 1944. A Method for the assay of Penicillin. Biochemistry Journal 38: 61-65.

Kyanbakht S.A. 2008. A systematic review on pharmacology of saffron and its active constituents. Journal of Medicinal Plants 7 (28): 1–27.

Masoumi, S.M. 2001. Introduction of Edible Wild Plants of Kermanshah Province and Suggested Methods of Cooking and Eating.  Kowsar Publications, Kermanshah, Iran. 175 p.

Marla, S.R., Sreedevi, K., and Thomas, A. 2012. Antibacterial Property of Crocus sativus L. Research and Reviews : Journal of Herbal Science. New Delhi, India. 1 (1).

Mathew, B. 1999. Botany, Taxonomy and Cytology of Crocus sativus L. and its Allies; Amsterdam: Harwood Academic Publishers. pp. 19–30.

Mudasir, A.Mir., Rajesh, T.S., Rameashkannan, M.V., Riyaz, A.Pala., and Muthu Balaji, R. 2011. A Comparative study of phytochemical analysis and antimicrobial properties of stigmas and stamens of saffron (Crocus sativus L.) found in Kashmir. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology 11 (6): 35–38.

Nassaro, F., Fratianni, F., De Martino, L., Coppola R., and De Feo, V. 2013. Effect of essentials pathogenic bacteria, pharmaceuticals 6 (2): 1451-1474.

Gandomi Nasrabadi, L., Azami Sarokelaei, A., Misaghi, A., Abbaszadeh, S., Shariatifar, N., and Tayyar Hashtjin, N. 2012. Study of antibacterial activity of aqueous and alcoholic extract of saffron petals of some bacteria in the food pathogens. Journal of Medicinal Plants 2 (42): 189-196.

Razavi, B.M., Imenshahidi, M., Abnous, K., and Hosseinzadeh, H. 2014. Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A Review Article Saffron Agronomy and Tecnology  1 (1): 313.

Saxena, R.B. 2010. Botany, taxonomy and cytology of Crocus sativus series. An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda 31 (3): 374–381.

Vahidi, H., Kamalinejad, M., Sedaghati, N. 2002. Antimicrobial properties of Crocus sativus L. Iranian Journal of Pharmacology Research 1: 33–35.

منبع: http://saffron.torbath.ac.ir/article_50900_5066.html

نام های بلوط در زبان های مختلف

در حدود 600 گونه در منابع از آن ذکر شده است. در فهرست ذکر شده از سایت مربوط به باغ گیاهشناسی کیو – انگلستان تعداد 4564 مورد برای بلوط ذکر شده که بسیاری از آنها مربوط به نام های مشترک و تقسیمات رده بندی آن یا گونه های هیبرید است. با توجه به اهمیت این گیاه به نام آن در زبان های مختلف می پردازیم:

Quercus brantii Lindl.
SYNONYM(S) :  Quercus baneica Djav.-Khoie, Quercus globularis Djav.-Khoie, Quercus oophora Kotschy, Quercus persica Jaub. & Spach, Quercus saii Djav.-Khoie, Quercus squamulosa Djav.-Khoie
CZECH :  Dub perský.
TURKISH :  İran palamut meşesi.

Quercus spp.
AFRIKAANS : eik, akkerboom; oak
ARABIC :     ‏(الاسم) بلوط, سنديان
BULGARIAN :   Дъб Dab
CHINESE :  栎  Li,  橡树 Xiang shu, 橡木 Xiang mu, 橡樹, 橡木 (Taiwan, Hong Kong), 櫟  Li (Taiwan).
CZECH : Dub
DANISH : Eg

ادامه‌ی خواندن

بلوط یکی از گیاهان بسار مهم برای مردمان مختلف کره زمین می باشد و از دیر باز در ادیان مختلف به تقدس آن اشاره شده است. در ایران نیز این گیاه توسط اهالی منطقه همیشه مورد احترام بوده و می باشد.
امروزه به علت مشکلات فراوان زیست محیطی این گیاه در معرض خطر می باشد.
علاوه بر آتش سوزی های عمده یکی از مشکلات عمده بلوط غرب وجود آفات می باشد که به نظر میرسد آفت های که میوه بلوط را مورد حمله قرار می دهند، در منطقه خیلی زیاد شده است بطوریکه میوه های بلوط سالم کم شمار شده اند.

معرفی کتاب نایاب شیمی پایه برای سیکل اول

معرفی کتاب پایه­ای و مفهومی «شیمی برای سیکل اول»

با پیشرفت روز افزون علم و ارائه تجهیزات جدید تحقیقاتی، در کلیه علوم تغییرات زیادی مشاهده می شود بطوریکه گاهی با علوم قبلی بکلی در تناقض می­شوند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب که آن را در نوع خود کم­نظیر و بی نظیر می­سازد، بکار بردن مفاهیم پایه­ای و اصلی شیمی است که بعد از گذشت بیش از نیم قرن، همچنان کاربرد دارد.

این کتاب نه تنها برای دانشجویان، دبیران، محققین و دوستداران علم شیمی اهمیت دارد، بلکه برای کسانی که علاقه­مند به این نکته هستند که سطح علم شیمی و واژگان بکار رفته در حدود 60 سال پیش چگونه بوده است، بسیار قابل توجه است.

در زیر اظهار نظر جناب آقای پروفسور محمد باقر قلی­وند استاد شیمی تجزیه دانشگاه رازی آمده است:

«کتاب شیمی برای سیکل اول که توسط دکتر عزیزالله دیباییان در 60 سال قبل نوشته شده، جالب توجه است هم از باب مفاهیم بکار رفته و هم مسائل حل شده در آن، که می­تواند راهنمایی خوبی در زمینه شیمی برای دانش­ آموزان باشد».

بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران بهار 1395

یکی از ثروت های ملی ایران مجموعه باغ گیاهشناسی ایران است که بزرگترین آنها در ایران است و به کلیه دوستاران طبیعت توصیه می شود که دیدار از این باغ را در برنامه خود قرار دهند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و گردش علمی با ما تماس بگیرید

bootanical-garden-iran95

قوانین کپی برداری

تمامی حق نشر مطالب برای "اولین وبسایت گرده شناسی پارسی" محفوظ است.هرگونه کپی برداری بدون لینک دادن به مطلب غیر قانونی می باشد. گیاه شناسی,تشخیص گیاه,Flower,Pollen Iran,گل,درخت,تحقیق رشته کشاورزی طراحی و بهینه شده توسط:گروه طراحان مکس دیزان

قوانین کپی برداری

تمامی حق نشر مطالب برای "اولین وبسایت گرده شناسی پارسی" محفوظ است.هرگونه کپی برداری بدون لینک دادن به مطلب غیر قانونی می باشد.
گیاه شناسی,تشخیص گیاه,Flower,Pollen Iran,گل,درخت,تحقیق رشته کشاورزی
طراحی و بهینه شده توسط:گروه طراحان مکس دیزان